Verkiezingsprogramma 2022-2026 Mit Mekoar.

Verkiezingsprogramma 2022-2026 Mit Mekoar.

Samen Voor Pekela is de lokale, onafhankelijke politieke partij van en voor de inwoners van de gehele gemeente Pekela. Wij zijn niet gebonden aan een landelijke partij. Onze drijfveer is het bedrijven van praktische lokale politiek voor en met de inwoners van de gemeente Pekela; dat doen we door actief te reageren op signalen uit de Pekelder samenleving.
U vindt ons aan uw zijde als het gaat om aspecten van gemeentelijk beleid die direct zichtbaar en voelbaar zijn voor de mensen. Bij ons is iedereen welkom die zich verbonden voelt met de plaatselijke democratie in onze mooie gemeente PEKELA; “wij hebben onze oren en ogen open, voor de belangen van de inwoners”.

Hoofdstuk 1 Schoon en duurzaam Pekela

Schoon en duurzaam zijn ruime begrippen. Het heeft betrekking op bijvoorbeeld netheid in de directe woonomgeving en op bijvoorbeeld de kwaliteit van de lucht. Maar ook op het zuinig omgaan met onze leefomgeving. Met onderstaande uitgangspunten hoopt Samen Voor Pekela op zorgvuldige wijze invulling te geven aan een “Schoon en duurzaam Pekela”.

1.1 Samen Voor Pekela ondersteunt verdere ontwikkeling en toepassing van vormen van alternatieve duurzame energieopwekking, Het plaatsen van zonnepanelen op woningen en bedrijfsgebouwen blijft uiteraard onze voorkeur houden en wordt ten volle door ons ondersteund. Om hinder te voorkomen is een windmolenpark binnen onze gemeentegrenzen onbespreekbaar.

1.2 We hebben veel groen in de Gemeente Pekela en daar zijn we trots op. Doordat onder meer Europese regelgeving bepaalde bestrijdingsmiddelen niet meer toestaat tiert het onkruid welig in de groeizame periodes. Het beleid en toezicht erop, zal moeten worden aangescherpt en er wordt gezocht naar alternatieve methodes om onkruidgroei te beheersen.

1.3 Samen Voor Pekela is tegen het invoeren van Diftar (betalen per kilo). De afgelopen periode heeft aangetoond dat deze negatieve prikkel niet nodig is. De inwoners van Pekela scheiden op dit moment hun afval gelukkig al op een efficiënte manier en verdienen daarvoor de complimenten. Maar het blijft een punt van aandacht om aan de bron te scheiden en een permanente campagne te voeren.

1.4 Samen Voor Pekela is voorstander van het behoud van het afval brengstation.

1.5 Bij appartementencomplexen zullen extra containers geplaatst moeten worden om ook deze mensen in de gelegenheid te stellen hun afval te scheiden. De voorkeur van Samen Voor Pekela gaat uit naar ondergrondse containers.

1.6 Samen Voor Pekela is voor duurzaam klimaatbeleid. Daarvoor willen wij:
een eigen besparingsplan voor de gemeentelijke gebouwen, de gemeentelijke auto’s, bij vervanging, op biogas, biodiesel, waterstof of groene stroom laten rijden, burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid ondersteunen.

1.7 Een groot aantal plekken binnen onze mooie gemeente wordt gebruikt om de honden uit te laten. Helaas zijn dit vaak veldjes in een woonwijk die zijn aangelegd om de kinderen te laten spelen. Samen Voor Pekela vindt dat de eigenaren van de honden hierop aangesproken dienen te worden. Tevens zijn we voor het inrichten van honden uitloopveldjes.

1.8 Samen Voor Pekela wil om zwerfvuil tegen te gaan bij alle openbare bankjes een prullenbak.

Hoofdstuk 2 Sociaal Pekela

Soms zijn er situaties of omstandigheden waar mensen hulp nodig hebben van de overheid. Door overheveling van taken van het rijk naar de gemeente, komen er steeds meer en vaker hulpvragen terecht bij de gemeente Pekela. Aangezien het rijk echter bij deze overheveling van taken naar de gemeente niet de daarvoor noodzakelijke financiën beschikbaar stelt, plaatst dit gemeenten en ook onze gemeente, voor aanzienlijke financiële problemen op de jaarlijkse begroting.

2.1 Ondanks de bezuinigingen die zijn doorgevoerd bij de overheveling van de zorgtaken van het rijk aan de gemeente Pekela wil Samen Voor Pekela dat de zorg (Wet Maatschappelijke Ondersteuning en jeugdzorg) voor alle inwoners van de gemeente Pekela toegankelijk blijft.

2.2 Het is niet iedereen gegeven om passend werk te vinden. Sommige mensen moeten daarbij geholpen worden. Samen Voor Pekela zet daarbij in op werkervaringsplekken in de openbare ruimte en andere plekken om zo mensen een opstap te geven naar de arbeidsmarkt.

2.3 Samen Voor Pekela ondersteunt een ouderenbeleid dat erop gericht is om senioren zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woon- en leefomgeving te kunnen laten wonen.

2.4 Samen Voor Pekela vindt dat er vol moet worden ingezet om het sociaal isolement (eenzaamheid) zoveel mogelijk te voorkomen. Er zal gestimuleerd worden dat mensen elkaar opzoeken.

2.5 Om mensen met een arbeidsbeperking niet aan de zijlijn te laten staan is het belangrijk om de T.D.C. (test diagnose centrum) van “Afeer” door te ontwikkelen. We stimuleren dat mensen met een arbeidsbeperking ook in het reguliere bedrijfsleven een plek vinden. Bij aanbesteding van werk vanuit de gemeente Pekela wordt ingezet op “sociaal return”.

2.6 Samen Voor Pekela hecht veel waarde aan het vrijwilligerswerk. Wij zijn van mening dat vrijwilligers werk moet worden gestimuleerd. Voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kan dit een stimulans zijn voor een betere integratie in de gemeenschap en arbeidsmarkt.

2.7 De gemeente Pekela is een gemeente van drie dorpen. Boven- Nieuwe- en Oude Pekela. In het kader van het drie kernen beleid vindt Samen Voor Pekela het belangrijk dat in ieder dorp een dorpshuis aanwezig is en blijft. Een plek waar mensen elkaar voor diverse activiteiten in hun eigen omgeving kunnen ontmoeten.

2.8 Samen Voor Pekela wil graag een actief beleid op de Energie armoede.
2.9 De jeugd heeft de toekomst. Samen Voor Pekela vindt het belangrijk om de mening van de jeugd te horen. Vooral de mening van jongeren in de leeftijd van 14 tot 22 jaar is van belang om bij de uitvoering van het jongerenbeleid in de toekomst rekening te houden. We vinden het belangrijk dat jongeren elkaar kunnen ontmoeten, ontwikkelen en ontplooien.

Hoofdstuk 3 Verkeer en Vervoer

Op het gebied van “Verkeer en Vervoer” kent onze gemeente Pekela, naast de inmiddels gerealiseerde aanpassingen, nog steeds een aantal aandachtspunten die in de nabije toekomst centraal moeten staan.

3.1 Inwoners moeten zoveel mogelijk mobiel blijven, het openbaar vervoer in de gemeente Pekela moet daarom bereikbaar zijn voor iedereen. Samen voor Pekela is dan ook voor de terugkeer van lijn 23 door het centrum van Nieuwe Pekela.

3.2 Samen voor Pekela is voorstander van het weren van het zware landbouw verkeer in het centrum en vindt het dan ook noodzakelijk dat, in het belang van de veiligheid er alternatieve routes worden genomen.

3.3 Op veel plekken binnen de gemeente Pekela wordt hinder ervaren van het te hard rijden. Dit is niet altijd met fysieke maatregelen te voorkomen. Samen voor Pekela zet dan ook in op de aanschaf van meer mobiele meetinstallaties, die de verkeersdeelnemer bewust maakt van zijn snelheid.

3.4 Op veel plaatsen binnen de gemeente Pekela is de staat van de trottoirs slecht. Dit zal de komende periode geïnventariseerd moeten worden en structureel moeten worden verbeterd.

3.5 Samen Voor Pekela zet in op verkeerseducatie en wil dat de gemeente de samenwerking met Veilig Verkeer voortzet.

3.6 Samen voor Pekela is voor het doorgaan van structureel verbeteren van de openbare verlichting door deze te vervangen middels ledverlichting.

3.7 Samen Voor Pekela wil graag een openbaar vervoer-hub (overstap plaats voor reizigers) bij “De Binding”.

Hoofdstuk 4 Wonen in Pekela

De gemeente Pekela is een kern tussen drie grote gemeenten.
Samen Voor Pekela is voor zorgvuldig, verstandig en zoveel mogelijk duurzame
investering in goede woningen.

4.1 Samen Voor Pekela is van mening dat er voor iedereen, betaalbare koop- en huurwoningen beschikbaar moeten komen in de gemeente Pekela. We moeten bouwen naar behoefte en wonen in voormalige bejaardencentra mogelijk maken. Bij dit laatste denken wij aan “De Molenhof” en de “ Clockstede”, welke na een grondige verbouwing nog uitstekend geschikt zijn voor beschut wonen. Wij zijn van mening dat alternatieve woonvormen moeten worden ondersteund.

4.2 Bewoners van bouwvallige panden moeten worden aangeschreven met als doel de woning te laten slopen dan wel te vernieuwen. Uitgangspunt voor ons is, verder werken aan het vervangen van de zogenaamde rotte kiezen.

4.3 Meerdere wetten die nu van toepassing zijn worden de komende tijd vervangen door de omgevingswet. Samen Voor Pekela wil samen met de inwoners van de gemeente Pekela invulling geven aan deze wet.

4.4 Samen Voor Pekela wil dat er voldoende bouwlocaties in kaart worden gebracht en er voor potentiële nieuwbouw, geen nee hoeft te worden gezegd. Onze voorkeur gaat uit naar het opvullen van open plekken in de centrumgebieden.

4.5 Betreffende de nieuwbouw van huurwoningen blijft Samen Voor Pekela op het standpunt staan, dat er eerst nieuw moet worden gebouwd, alvorens er wordt gesloopt.

4.6 Leefbaarheid is belangrijk en Samen Voor Pekela is dan ook van mening dat er een ombuiging van gelden moet komen om de leefbaarheid in de breedte te verbeteren.

Hoofdstuk 5 Werken en ondernemen in Pekela

Samen Voor Pekela ziet kansen om in onze gemeente de lokale
economie fors te stimuleren, mede door het feit dat de gemeente Pekela per direct bouwrijpe industriekavels voor ondernemers in het midden en kleinbedrijf beschikbaar heeft.

5.1 De agrarische sector en de agrarische industrie is belangrijk voor de gemeente Pekela en de regio. Samen Voor Pekela is van mening dat deze de kans moet krijgen om zich binnen de landelijke richtlijnen te ontwikkelingen.

5.2 Samen Voor Pekela wil zich inzetten voor het opvullen van leegstaande winkelpanden en bedrijventerreinen. Tevens willen wij het vrij parkeren handhaven in Pekela.

5.3 Samen Voor Pekela is voorstander om actief contacten te onderhouden met de ondernemers in de Gemeente Pekela, o.a. door middel van werkbezoeken door het college en de raad. Voor bedrijven moeten er korte lijnen zijn met de gemeente Pekela en een adequate afhandeling van de ondernemersvragen.

5.4 Het versterken van de middenstand door Pekela te blijven promoten als “een prima plek om te wonen en te ondernemen”.

5.5 Samen Voor Pekela wil de samenwerking met omliggende gemeenten en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij intensiveren om bedrijven naar Oost-Groningen te halen.

5.6 Samen Voor Pekela staat open voor ondernemers die willen investeren in de recreatieve sector in de Gemeente Pekela.

Hoofdstuk 6 Openbare werken onderhoud groen

Samen Voor Pekela is van mening dat er nog veel kan worden verbeterd in onze gemeente en wil zich dan ook inzetten om met de middelen die er zijn, van Pekela, een nog leefbaardere gemeente te maken

6.1 Samen Voor Pekela is van mening dat het Pekelder hoofddiep de centrale as is van onze gemeente en vindt het dan ook belangrijk dat de bruggen, welke kapot zijn worden gerepareerd, gesaneerd dan wel worden vervangen zodat de pleziervaart weer doorgang heeft.

6.2 Samen Voor Pekela wil binnen de financiële mogelijkheden uitvoering geven aan regulier onderhoud van groen, wegen en gemeentelijke gebouwen.

6.3 Samen Voor Pekela wil een groter budget voor onderhoud.

6.4 Het wegenonderhoud moet zeker op het niveau blijven, zoals het nu is, of beter.

6.5 Samen Voor Pekela is voorstander van een bomenfonds in ons dorp. Op dit fonds kunnen inwoners een beroep doen voor onderhoud van monumentale bomen op particulier terrein.

Hoofdstuk 7 Bestuur en organisatie

De Gemeente Pekela moet worden bestuurd en hiervoor zijn mensen nodig.
Dit moet in de visie van Samen Voor Pekela, zo effectief en efficiënt mogelijk georganiseerd worden. Processen helder en duidelijk inrichten en de inwoners zo goed en snel mogelijk informeren en helpen.

7.1 Alles moet tegenwoordig digitaal of telefonisch. Samen Voor Pekela is van mening dat, net als nu, je ook in de toekomst fysiek op het gemeentehuis terecht moet kunnen, voor het maken van bijvoorbeeld een afspraak.

7.2 Digitalisering mag niet leiden tot het uitsluiten van bevolkingsgroepen ten aanzien van gemeentelijke informatie.
Samen Voor Pekela wil graag dat er met regelmaat een advertentie in Het Streekblad komt waar de gemeentelijke zaken die de bewoners aangaan worden vermeld.
Daarbij wil Samen Voor Pekela gemeentelijke informatie regelmatig via een digitale nieuwsbrief verspreiden.

7.3 De gemeente Pekela moet op een eenvoudige en laagdrempelige manier bereikbaar zijn als het gaat om hulpvragen.

Hoofdstuk 8 Welzijn, Sport, Kunst en cultuur

Een Schoon, Heel en Veilig Pekela is de basis van en voor het welbevinden van de inwoners. Welzijn dus. Dat niet iedereen dit beleeft of kan meedoen betekent, dat extra ondersteuning nodig is.
Welzijnswerk dus door middel van: thuiszorg, clubwerk en sport. Organisaties zoals o.a. De Badde/maatschappelijk werk dienen ondersteund te worden met de middelen die de gemeente Pekela heeft.

8.1 Samen Voor Pekela zet in op het behoud van het cultureel erfgoed en het behoud van rijks en gemeentelijke monumentale panden.

8.2 Samen Voor Pekela is voorstander van het aanbieden van een expositieruimte in het gemeentehuis en streeft naar een monument voor de Turfgraver.

8.3 Samen Voor Pekela vindt het belangrijk dat er een financiële bijdrage wordt gegeven aan musea en instellingen die culturele activiteiten organiseren voor de Pekelder bevolking.

8.4 De afgelopen jaren is er sterk bezuinigd op muzikale vorming. Muzikale vorming is de basis voor toekomstige muzikanten. Samen Voor Pekela is een voorstander van het promoten van muzikale vorming, op school en daarbuiten. Ook willen wij het cultuurfonds meer onder de aandacht brengen, zodat ook de kinderen van ouders met een laag inkomen de mogelijkheid hebben om zich muzikaal te ontplooien.

8.5 Samen Voor Pekela is voorstander van een open discussie met jongeren om hangplekken te voorkomen.

8.6 De afgelopen jaren is er veel gebeurd op sportgebied. Dit beleid wil
Samen Voor Pekela voortzetten. Wij vinden het belangrijk dat ieder inwoner
toegang heeft tot een vereniging of een andere sportfaciliteit.
Samen Voor Pekela wil initiatieven om mensen aan het sporten te krijgen
ondersteunen en het sportfonds meer onder de aandacht brengen.

Hoofdstuk 9 Financiën

Samen Voor Pekela vindt het belangrijk dat de gemeentelijke financiën
op orde zijn en wij streven er dan ook naar om een financieel gezond en welvarende gemeente te zijn, waar het goed wonen en vertoeven is.

9.1 Indien financieel haalbaar is Samen Voor Pekela voor het, in delen, afschaffen van de hondenbelasting.

9.2 De exploitanten van de zonneparken doen een bijdrage in het
gebiedsfonds. Wij zijn van mening dat deze gelden niet in de gemeentelijke begroting moet komen maar in een leefbaarheid fonds dat ten goede komt voor het welzijn van de inwoners van de gemeente Pekela.

9.3 Samen Voor Pekela vindt het belangrijk dat de meer jaren begroting op orde is.

9.4 Voor grote projecten, is Samen Voor Pekela van mening dat je moet samenwerken met omliggende gemeenten. Wij denken bijvoorbeeld aan het binnen halen van provinciale, landelijke of Europese subsidies.

9.5 Samen Voor Pekela vindt dat lastenverhoging voor de burger zoveel mogelijk moet worden voorkomen.